1. Tellimise tingimused

 • 1.1 Teenust on võimalik tellida tööpäeviti 9.00 – 16.00 e-kirja teel aadressil info@airporttransfer.ee või telefonil +372 6 555 555 ning internetikeskkonnas www.airporttransfer.ee
 • 1.2 Teenuse tellimisel on vajalik tellijal teatada Vedajale sõidu kuupäev(ad), reisi algus- ja sihtpunkt koos kellaaegadega, reisija(te) nimed ning tellija rekvisiidid. Teenuse tellimisel algusega Tallinna Lennujaamast tuleb täiendavalt teatada ka saabuva lennureisi number.
 • 1.3 Teenuse eest tasumisega kinnitab Tellija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud Airport Transfer tingimuste ja reeglitega.

2. Maksetingimused

 • 2.1 Tellija poolt teenuse broneerimisel/ostmisel on nõutav teenuse hinna eelnev täielik tasumine esitatud arve alusel.
 • 2.2 Vedajal on õigus jätta tellimus täitmata
  1. 2.2.1 tellija ei ole tasunud ettemaksu
  2. 2.2.2 ettemaks ei ole laekunud tellimuse täitmisele eelneval tööpäeval kella 16.00-ks, kui ei ole kokku lepitud teisiti

3. Tellimuse täitmine ja vastutus

 • 3.1 Tellijal on õigus kasutada transpordivahendit ja sinna juurde kuuluvaid teenuseid ainult vastavalt kokkulepitud tingimustele.
 • 3.2 Vedaja ei hüvita Tellijale makstud tasu, kui reis jääb toimumata tellija enda poolt ebatäpselt vormistatud tellimuse tõttu.
 • 3.3 Vedaja ei vastuta tellimusel märgitud marsruudi, kellaaegade ja tellitud lisateenuste muutumise eest juhul kui see on tingitud kolmandate isikute tegevusest või on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel.

4. Tellimuse vahetamine ja muutmine

 • 4.1 Tellijal on õigus esitatud tellimust muuta igal tööpäeval kella 9.00 – 16.00 , kuid mitte hiljem kui 3 (kolm) tundi enne tellimise algust.
 • 4.2 Tellimuse muutmisel tuleb tasuda hinnavahe, juhul kui tegemist on teenuse kallinemisega, enne teenuse osutamist.
 • 4.3 Tellimise muutmisel, juhul kui tegemist on teenuse odavnemisega, tagastab Vedaja vaheraha.

5. Tellimuse tühistamine

 • 5.1 Juhul kui Tellija tühistab tellimuse vähem kui 3(kolm) tundi enne teenuse täitmise algust, tagastatakse Tellijale 50% tellitud teenuse maksumusest.
 • 5.2 Teistel juhtudel tagastatakse Tellijale 100% tasutud teenuse maksumusest.

6. Vedaja õigused

 • 6.1 Teenuse täitjal on õigus keelduda teenuse osutamisest ning tasu tagastamisest juhul kui reisija(d):
  1. 6.1.1 on joobeseisundis;
  2. 6.1.2 seavad ohtu sõidukijuhi turvalisuse;
  3. 6.1.3 häirivad mõnel muul viisil teenuse täitmist või ohutust;
 • 6.2 Juhul, kui mõnel reisijatest tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetute reisidokumentide, ebaseadusliku kauba vms. tõttu, on teenuse täitjal õigus lõpetada teenuse osutamine. Tasu sellistel juhtumitel ei tagastata.

7. Konfidentsiaalsus ja privaatsus

 • 7.1 Vedaja ei avalda Tellija ja reisija(te) isikuandmeid, mis talle on teatavaks saanud Tellija poolt, v.a. juhul kui avaldamine toimub nende isikute loal või andmete avaldamise õigus tuleneb õigusaktidest.

8. Lõppsätted

 • 8.1 Vedajal on õigus teenuse osutamise tingimusi, reegleid ja hinnakirja ühepoolselt muuta ja täiendada.